:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม
นายจักรี แมนไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 06-1689-8788
นายปิยวัชร์ นีขุนทด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
083-1241-200
นางสาวขันทอง รักษาชาติ
ผู้ช่วย จพง. พัฒนาชุมชน