:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอาภากร สราญบุรุษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ