:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายรัฐพงษ์ ทองภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-5857800
นางสาวณัฐริกาญจน์ ตนทา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-0401-7053
นายสุรชัย สันโดด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :089-579-9199
นางสาวยุพา บุญทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-3364-4202
นางสาวอุมาพร บุญเกิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 092-399-6693
จ่าเอกวีระศักดิ์ พลรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 065-832-3709
-ว่าง-
นิติกร
นางสาววิภาณี บำรุงนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอำไพ วงษ์คำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชาญชัย ชัยสง
ภารโรง
นางสาวนุจริพร ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวพรวิมล ปัตถานะ
คนงานทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ หมั่นกิจ
คนงานทั่วไป
นายสุเมธ พิมลนอก
คนงานทั่วไป
นางสาวปวีณา ปะการะเต
คนงานทั่วไป
นายณัฐพงษ์ ข้องนอก
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์