:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

หัวหน้าส่วนราชการ
นายจักรี แมนไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 061-6898788
นายสุรชัย สันโดดด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-579-9199
นายประพจน์ ประเสริฐ
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 09-1832-6052
นายสมพร โมรานอก
นายช่างโยธา ชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 096-9075627
นางณิชานันท์ เกตุคำ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 084-7922186
นายจักรี แมนไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 06-1689-8788