:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

คณะผู้บริหาร
นายธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
โทรศัพท์ : 09-0818-3664
นายสวัสดิ์ รานอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
โทรศัพท์ : 06-4982-6471
นายเดชา อันสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
โทรศัพท์ : 09-4887-3468
นางนภาลัย พิษพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
โทรศัพท์ : 08-7083-6275