:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพร โมรานอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 096-907-5627
นางสาวปรารถนา อันชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 088-834-9586
นายจิระศักดิ์ ทวีฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 087-0420591
นางสาวฐิติพร เดชศิริ
คนงานทั่วไป
นางสาวศศิธร วงษ์วิชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวสิริมา เดชศิริ
คนงานทั่วไป