:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางณิชานันท์ เกตุคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4792-2186
นางอรอนงค์ ใจเที่ยง
ครู คศ.2
นางทัศนีย์วรรณ ทองดีนอก
ครู คศ.2
นางสมปอง เมลิน
ครู คศ.1
-ว่าง-
ครู
นางอุไร พยุหะ
ครู คศ.2
นางรำพรวน วันวาน
ครู คศ.1
นางสาวอังคณา พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางอนงค์ ยอดสง่าศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
นางสุธารัตน์ ปราณีตพลกรัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอารีรัตน์ งามเกษม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยนุช สวัสดิ์ไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 08-5634-7837