:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนายการกองคลัง
นายประพจน์ ประเสริฐ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทรศัพท์ : 091-8326052
นางสุพัตรา ศรีพุทธดิลก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวณัฏฐ์ชญา บุญทศ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์แสง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวภาณุมาศ พลโรม
ผช.จพง.พัสดุ