:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจรูญ รานอก
ประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 06-5306-3878
นายสนอง วงษ์ศรีชา
รองประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 08-2897-0198
นายสุเมธ ปุ่นสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ
โทรศัพท์ : 08-7863-6189
นายยุทธนา สีนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่1
โทรศัพท์ : 06-1023-7560
นายวิลัย แท่นนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 06-5297-6277
นายจรูญ รานอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ : 06-5306-3878
นายปริวัฒน์ ชานอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 08-7959-0349
นายขุนดอน มิมาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 06-2348-2805
นายสนอง วงษ์ศรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 08-2897-0198
นายสุชาติ เผียดนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 09-9041-5026
นายสุเมธ ปุ่นสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-7863-6189
นายณรงค์ ลอยวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 06-3036-6454
นายสมศักดิ์ ขันนอก
สมาชิก สภา อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ : 08-3450-0990
นายเสงี่ยม แก้วกอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทรศัพท์ : 09-8513-5651
นายประยูร อ่อนคะตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ : 08-2139-2925
นางสาววันวิสาข์ ลายนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทรศัพท์ : 09-8498-2090
นายสุรภี เฉลานอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทรศัพท์ : 09-2165-9535
นายศักดิ์ชัย เทพวงค์
สมาชิก อบต.หมู่ 15
โทรศัพท์ : 09-7964-2175
นายยุทธนา เผียดนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทรศัพท์ : 08-3250-2951