ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,235  หน้าแรก     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาาง 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาาง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาาง  
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9ดาวน์โหลด
     ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านตลุกพลวง- บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 5ดาวน์โหลด
     ราคากลางขุดลอกสระบ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16ดาวน์โหลด
     ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกโป่งบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2ดาวน์โหลด
     ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ 15ดาวน์โหลด
     ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ 12ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสามัคคี ม.11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกพลวง(สถ.ศพด.2) ม.5ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ขุดลอกสระบ้านสระสี่เหลี่ยม ม.4ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ถนนคสล.บ้านตลุกพลวง ม.5ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 สายแยกหนองกุงน้อย - หนองตานาดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 สายนานายสันติ ถึงสระน้ำสาธารณะดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาซ่อมแซมลูกรังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาซ่อมแซมลูกรังบ้านหนองแขม หมู่ที่ 3ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาซ่อมแซมลูกรังบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาซ่อมแซมลูกรังบ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 13ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10ดาวน์โหลด
     ประก่าศราคากลางตกลงราคาซ่อมแซมลุกรังบ้านตลุกพลวง หมู่ที่ 5ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้องสองห้อง หมู่ที่ 6ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือโป่ง หมู่ที่ 7ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 15ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 15ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 1ดาวน์โหลด
     ประกาศราคกลางปรับปรุงลูกรังบ้านตลุกพลวง หมู่ที่ 5ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านหนองโจด หมู่ที่ 9ดาวน์โหลด
     ประกาศราคกลางปรับปรุงลูกรังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 14ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาปรับปรุงลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ที่ 15ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางตกลงราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 14ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 14ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง(สายจากฝายสามร้อยยอดถึงหนองแก)บ้านสันติสุข หมู่ที่15ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังบ้านหนองแขม หมู่ที่3ดาวน์โหลด
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง(สายจากถนนบ้านนางประทวน ใหญ่นอกถึงถนนตะโก-โคกสีเชื่อมบ้านตลุกพลวง)บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่13ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) อบต.โคกกระเบื้องดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดเล็ก บ้านโนนตาลเสี้ยน หมุ่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกกระเบื้อบง หมู่ที่ 1ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 11ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองม่วงช่างพิม หมู่ที่ 8ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2ดาวน์โหลด
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดาวน์โหลด

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.