ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.42.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,189  หน้าแรก     ยุทศาสตร์ 

ยุทศาสตร์
ยุทศาสตร์  

            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องเป็นแผนพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์  และ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้กำหนดแนวทาง คือ การหาปัญหา ความต้องการและอุปสรรค ของสภาพหมู่บ้านของท้องถิ่นและศักยภาพแห่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหลื่อมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดจากหมู่บ้านและได้นำ ข้อมูลดังกล่าวมาสู่การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบล หน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลมาปรึกษาหารือกันจัดทำและกำหนดแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอด คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง กรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยว ข้อง   เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสมภายในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องต่อไป

 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.        เป็นเอกสารที่กำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง แนวทาง  ในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

2.        เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี  แผนปฏิบัติการ

3.        เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการ  การปรับแผนปฏิบัติการไว้ชัดเจน      

4.        เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีและขั้นตอนปฏิบัติไว้แล้ว

5.        เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปี  แผนปฏิบัติการกับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนการดำเนินงานโครงการที่ข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว

6.         เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

            1.  เพื่อกำหนดทิศทาง  แนวทาง การพัฒนา  ตามอำนาจหน้าที่  สภาพท้องถิ่นตามนโยบายต่าง ๆ

2.  เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบและ ต่อเนื่อง

3.  เพื่อเป็นการชี้นำและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและเกิด  ประสิทธิภาพ        

          4.  เพื่อให้เกิดการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์มากที่สุด

          5.  เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6.  เพื่อขจัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกัน

          7.  เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานระดับสูงและ  เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ

ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อ ให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1         การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2         การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ

ขั้นตอนที่ 3         การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 4         การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5         การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 6         การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 7         การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 8         การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 9         การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                        การ วางแผนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกระเบื้องสามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพราะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้าน ไว้ก่อนแล้ว โดยเฉพาะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้กำหนด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสาขาการพัฒนา แผนงานหลัก    แผนงานย่อย/โครงการ ไว้อย่างครอบคลุมทั่วไปให้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยังเป็นมาตรการหนึ่ง ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงและกำหนดทิศทางระหว่างแผนพัฒนาสามปี   แผน ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบล และ แผนดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการข้ามปีงบประมาณอีก

 

 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.