ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.52.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 597,554  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลโคก-กระเบื้องเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี   มีเศรษฐกิจดี   ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   มีสุขภาพดี   ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์    คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

ผลผลิตเกษตรก้าวหน้า      ปวงประชาสุขใจ

   ใฝ่ศึกษา   พัฒนายั่งยืน      คืนสิ่งแวดล้อม

                           พรั่งพร้อมสามัคคี             ประเพณีสืบสาน

   บริการประทับใจ                ใส่ใจคุณภาพ

พันธกิจ    (Misson)

                        1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

            2.  การกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

            3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัว   และชุมชนในการพึ่งตนเอง

            4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

            5.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค   อุปโภค    และการเกษตร    เลี้ยงสัตว์

            6.  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

            7.  เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี

            8.  การพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            9.  ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    และปลอดยาเสพติด


กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยายน 2561
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
พบเห็นการทุจริต สิ่งผิดกฏหมาย พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ โปรดแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสีมา 30350
Tel : 0-4400-0214 สายตรงนายก อบต. 090-8183664  Fax : 0-4400-0239
Email : kokkrabuang@kokkrabuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.