:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) 30 พ.ย. 66
2 แบบลงทะเบียนผู้พิการ 4 ก.ย. 66
3 แบบฟรอมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 4 ก.ย. 66
4 แบบบริการข้อมูลธุรกิจ งานทะเบียนพาณิชย์ 4 ก.ย. 66
5 แบบคำร้อง งานทะเบียนพาณิชย์ 4 ก.ย. 66
6 แบบคำร้องรายละเอียดเว็บไซต์ (งานทะเบียนพาณิชย์) 4 ก.ย. 66
7 แบบหนังสือมอบอำนาจ 4 ก.ย. 66
8 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ 4 ก.ย. 66
9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 4 ก.ย. 66
10 ใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 4 ก.ย. 66