:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลโคก-กระเบื้องเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี   มีเศรษฐกิจดี   ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   มีสุขภาพดี   ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์    คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ ผลผลิตเกษตรก้าวหน้า      ปวงประชาสุขใจ

   ใฝ่ศึกษา   พัฒนายั่งยืน      คืนสิ่งแวดล้อม

                           พรั่งพร้อมสามัคคี             ประเพณีสืบสาน

   บริการประทับใจ                ใส่ใจคุณภาพ”

พันธกิจ    (Misson)

                        1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

            2.  การกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

            3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัว   และชุมชนในการพึ่งตนเอง

            4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

            5.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค   อุปโภค    และการเกษตร    เลี้ยงสัตว์

            6.  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

            7.  เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี

            8.  การพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ   เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            9.  ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    และปลอดยาเสพติด