:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

 

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง

เดิมตำบลโคกกระเบื้องเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอคงต่อมาปี   พ.ศ.  2519 กระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลโคกกระเบื้อง    ตำบลวังโพธิ์     ตำบลบ้านเหลื่อม    และตำบลช่อระกา ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม   เมื่อวันที่   27   กันยายน  พ.ศ.   2519   และเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลโคกกระเบื้อง   เป็นตำบล   1  ใน  4   ตำบลของอำเภอบ้านเหลื่อม   ซึ่งแยกจากตำบลวังโพธิ์  ซึ่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน   และได้ยกฐานะจากสภาตำบลโคกกระเบื้อง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง   เมื่อปี  พ.ศ.  2539

            ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโคกกระเบื้อง  เป็น  1 ใน  4  ตำบลในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ จรด       อำเภอแก้งสนามนาง 

                        ทิศตะวันออก        จรด       อำเภอบัวใหญ่   

                        ทิศใต้                 จรด       อำเภอคง  

                        ทิศตะวันตก          จรด         ตำบลวังโพธิ์

โดยตำบลโคกกระเบื้อง    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านเหลื่อม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อมห่างจากตัวอำเภอระยะทาง  17  กิโลเมตร