:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

             ที่ตั้ง  เดิมตำบลโคกกระเบื้องเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอคงต่อมาปี   พ.ศ.   2519 กระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลโคกกระเบื้อง    ตำบลวังโพธิ์     ตำบลบ้านเหลื่อม    และตำบลช่อระกา ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม   เมื่อวันที่   27   กันยายน  พ.ศ.   2519   และเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลโคกกระเบื้อง   เป็นตำบล   1  ใน  4   ตำบลของอำเภอบ้านเหลื่อม   ซึ่งแยกจากตำบลวังโพธิ์  ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน   และได้ยกฐานะจากสภาตำบลโคกกระเบื้อง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง   เมื่อปี  พ.ศ.  2539

            ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโคกกระเบื้อง  เป็น  1 ใน  4  ตำบลในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้

ทิศเหนือ จรด       อำเภอแก้งสนามนาง 

                        ทิศตะวันออก        จรด       อำเภอบัวใหญ่   

                        ทิศใต้                 จรด       อำเภอคง  

                        ทิศตะวันตก          จรด       ตำบลวังโพธิ์

โดยตำบลโคกกระเบื้อง    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านเหลื่อม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อมห่างจากตัวอำเภอระยะทาง  17  กิโลเมตร

              เนื้อที่และอาณาเขต

            ตำบลโคกกระเบื้อง  มีพื้นที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  78,125  ไร่   เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่  โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน   

            ภูมิประเทศ

            สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องมีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย  คลอง  และสระน้ำกระจายตามพื้นที่  จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร

            จำนวนหมู่บ้าน

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การ บริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 16 หมู่บ้าน 

              จำนวนประชากร

              จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของตำบลโคกกระเบื้อง   เมื่อเดือนพฤษภาคม  2556   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น     8,642 คน  จำแนกเป็นชาย  4,351 คน  หญิง  4,291 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69.13 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,179   ครัวเรือน  สมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ   3.96  คน