:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 044-000214 อีเมล kokkrabuang@gmail.com

ชื่อ: การฉีดฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลโคกกระเบื้อง

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ได้ออกดำเนินการฉีดฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลโคกกระเบื้อง โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควันในระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้ ๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด ๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้ทันที และองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร